Medidas sociais de reactivación do emprego

ERTE baseado nas causas do art.22 do Real Decreto 8/2020. As empresas e entidades afectadas por estos expedientes deberán reincorporar ás persoas traballadoras afectadas por medidas de regulación temporal de emprego primando os axustes de reducción de xornada. Non podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse novas externalizacións da actividade nin concertarse novas contratacións durante a aplicación dos ERTE excepto que non sexa posible que por formación, capacitación ou outras razóns obxetivas e xustificadas poda levalo a cabo o persoal da entidade.

 

Decreto/normativa:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf