Orde SND/297/2020, de 27 de marzo, pola que se encomenda o desenvolvemento de diversas actuacións para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

 

Orde SND/297/2020, de 27 de marzo, pola que se encomenda á Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial, do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, o desenvolvemento de diversas actuacións para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4162