Posibilidade de renuncia ao réxime de “Módulos” (estimación obxectiva no imposto sobre a renda das persoas físicas / réxime simplificado no IVE)

Os contribuíntes do IRPF que determinen o seu rendemento neto de actividades económicas segundo o método de estimación obxectiva, e no prazo para a presentación do pagamento fraccionado correspondente ao primeiro trimestre do 2020 (prazo que se ampliou ata o 20 de maio), renuncien á súa aplicación, poderán volver determinar o rendemento segundo o método de estimación obxectiva no exercicio 2021, sempre que cumpran os requirimentos para a súa aplicación e revoguen a renuncia ao método de estimación obxectiva no prazo regulamentario (art. 33.1. do Regulamento do IRPF).

 

Esta renuncia e a posterior revogación desta terán os mesmos efectos nos réximes especiais do IVE.

 

Información adicional:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml

 

Art.10 do RDL 15/2020
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15