Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19

Declárase o estado de alarma en España durante 15 días naturais polo que queda limitada a liberdade de circulación das persoas excepto para a realización de determinadas actividades esenciais (todas aquelas non contempladas no anexo). Asimismo, quedan suspendidos os prazos procesais e administrativos.

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692