Real Decreto-lei 15/2020, de 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego

Real Decreto-lei 15/2020, de 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego.

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554