Real Decreto-lei 19/2020, de 26 de maio, polo que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de emprego e Seguridade Social e tributarias para paliar os efectos da COVID-19.

Complementa as medidas xa tomadas para paliar os efectos da suspensión de actividades non esenciais e as limitacións ao desempeño doutras actividades económicas por causa da COVID-19, nos ámbitos agrario, científico, económico, tributario, laboral e da Seguridade Social.

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5315