Resolución de 25 de marzo de 2020, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 24 de marzo de 2020, polo que se aproban as características do primeiro tramo da liña de avales do ICO para empresas e autónomos, para paliar os efectos económicos do COVID-19

 

Resolución de 25 de marzo de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 24 de marzo de 2020, polo que se aproban as características do primeiro tramo da liña de avales do ICO para empresas e autónomos, para paliar os efectos económicos do COVID-19.

 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4070