Resolución de 25 de marzo de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 24 de marzo de 2020, polo que se autoriza baixo condición a adquisición de Bolsas e Mercados Españoles, SA, por SIX Group AG

 

Resolución de 25 de marzo de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 24 de marzo de 2020, polo que se autoriza baixo condición a adquisición de Bolsas e Mercados Españoles, SA, por SIX Group AG.

 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4071